+48 731985731 info@tgenvironment.com

Hydrosiew czy hydroobsiew

Tekst jest z roku 2005. Do dnia dzisiejszego (2015) nic nie stracił na swojej aktualności. Nazwy „hydroobsiew” nadal używa się opisując „hydrosiew”. Także w Specyfikacjach Technicznych.

 

Hydrosiew a hydroobsiew. Czym się różnią?

W związku z różnym nazewnictwem związanym z czynnością siewu za pomocą wody, niniejszym opierając się na publikacjach encyklopedycznych i słownikowych Wydawnictwa Naukowego PWN , chcielibyśmy usystematyzować słownictwo związane z zabiegami agrotechnicznymi wykonywanymi za pomocą mieszanki wodnej, rozpylanej na gruncie.

Do tej pory w mowie potocznej, specyfikacjach wykonywania robót budowlanych przy zagospodarowywaniu terenów zielonych, publikacjach internetowych, można spotkać dwa określenia: „hydrosiew” i „hydroobsiew”.

Słowo „obsiew” nie służy do określenia czynności siewu (czasownika), lecz wykonania operacji agrotechnicznej (rzeczownika) w odniesieniu do danego gruntu / obszaru. W związku z tym faktem, używanie nazwy „hydroobsiew” w odniesieniu do czynności siewu za pomocą wody, jest błędne. Czynność ta nazywać się powinna „hydrosiew”. Wynika to z połączenia słowa „siew”, oznaczającego czynność rozrzucanie nasion za pomocą siewnika, z członem „hydro- wskazującym na sposób wykonania siewu za pomocą wody.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN:

  • „OBSIEW” to «obsianie jakiegoś terenu», np. obsiew pola, oraz «to, co zostało posiane dookoła czegoś lub na jakimś terenie». „Obsiać” znaczy «zasiać na całym polu, grządce itp.; posiać na skraju, po brzegach czegoś». W języku polskim słowo obsiew jest używane przy określaniu rzeczy, która służyła do obsiania jakiegoś areału. Mieszanek nasion, rodzajów czy gatunków roślin, itp…
  • „SIEW” to «rozsypywanie, rozrzucanie nasion w przygotowaną glebę za pomocą siewników lub ręcznie (na odpowiednią do danego rodzaju roślin odległość i głębokość) oraz przykrywanie ich ziemią».

    Taka sama definicja znajduje się w Encyklopedii PWN, określając „SIEW” jako: «czynność agrotechniczną, polegająca na umieszczaniu nasion lub nawozów w górnej warstwie gleby, na określonej głębokości, w możliwie równomiernych odstępach, oraz przykryciu ich ziemią; siew przeprowadza się za pomocą siewnika, niekiedy ręcznie; ma on na celu stworzenie optymalnych warunków do kiełkowania nasion, warunkujących równomierne i szybkie wschody roślin; terminy siewów, ilość wysiewanych nasion, głębokość siewu zależą od gat. rośliny, celu uprawy, warunków klimatycznych i glebowych».

  • „HYDRO-„ to «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z wodą, np. hydrologia, hydrofor»

Powyższy tekst powstał w 2005 roku po konsultacjach lingwistycznych z Wydawnictwem Naukowym PWN S.A. – wydawcą Słownika Języka Polskiego i Słownika Wyrazów Obcych z których pochodzą powyższe definicje. Definicje użyte w tekście zamieszczono za zgodą Wydawnictwa Naukowego PWN SA.