+48 668050670 info@tgenvironment.com

OCHRONA GRUNTÓW PRZED EROZJĄ POWIERZCHNIOWĄ

HYDROSIEW - HYDRAULICZNE PRODUKTY PRZECIWEROZYJNE

Nowoczesne metody kontroli erozji gleby, nierozerwalnie związane są z zagadnieniem hydrosiewu, opisanego w sekcji hydrosiew.

 

Zdefiniowanie ochrony przed erozją powierzchniową

Prace ziemne przy budowie dróg wiążą się z dużą ingerencją w środowisko naturalne, a kształtując powierzchnię ziemi niszczy się istniejącą szatę roślinną. W trakcie budowy obiektów liniowych, szczególnie formowania skarp drogowych, na nachylonej powierzchni skarpy występuje się ryzyko powierzchniowej erozji wodnej, bezpośrednio od opadów, a także z powodu spływu wód z korony nasypu na nieumocnione skarpy i pobocza gruntowe.

Ponieważ niniejsze rozważania dotyczą wyłącznie ochrony przed erozją powierzchniową, pomijam technologie wykonania podbudowy poboczy, kwestie stateczności skarpy, czy odpowiedniego zagęszczenia nasypów w warstwie powierzchniowej (o miąższości min. 30cm). To kwestie budowlane, a nie agrotechniczne, które analizujemy.

 (*)Termin erozja pochodzi od łacińskiego słowa ērōsiōn. Oznacza wietrzenie, niszczenie powierzchni, utratę gleby przez rózne czynniki. 

 

Kontrola erozji powierzchni skarp

Dla ustabilizowania powierzchni skarp, zwykle projektuje się umocnienia techniczno-biologiczne (geosyntetyki połączone z zadarnieniem powierzchni), lub wyłącznie biologiczne (sama darń).  Przed wykonawcą mającym stworzyć biologiczne umocnienia gruntu, stoją wyzwania związane z przyspieszoną erozją antropogeniczną, spowodowaną:

  • dużą ilością wody odpływającej z powierzchni utwardzonych przy obsiewie skarp nasypów drogowych;
  • ograniczoną możliwością konserwacji i podsiewu skarp, ponieważ na świeżo obsianych powierzchniach zazwyczaj nie ma możliwości wejścia i dokonania poprawek;
  • słabą jakością gleby na skarpach, ograniczającą rozwój traw;
  • ramami czasowymi czasu wykonywania siewu (hydrosiewu) – zgodnie z harmonogramem robót – nie zawsze zgodnymi ze sztuką agrotechniczną.
Przykład przyspieszonej erozji - erozja antropogeniczna na skarpach drogowych.

Przykład przyspieszonej erozji antropogenicznej na skarpie nasypu drogowego.

 
Wyzwaniem każdej budowli ziemnej są niekontrolowane straty ziemi, spowodowowane zjawiskami erozyjnymi.
Poniżej przykłady technologii zapobiegania wymywaniu gleby i ochrony przed erozją wywołaną spływem wody ze skarp.

ROZWIĄZANIA KONWENCJONALNE

Kontrola erozji - geotekstylia zabezpieczają przed erozją. Hydrosiew pomaga zadarnić powierzchnię skarpy.

Przed erozją glebę zabezpieczają geoteksylia.

 

Standardowe geotekstylia rolowane

Permanentna stabilizacja to geotekstylia instalowane w celu kontroli erozji gleby podczas robót budowanych, np: geowłókniny, maty, biowłókniny, itp. które są utrzymywane po zakończeniu projektu. W dużej częsci nie są to produkty biodegradowalne.

TECHNOLOGIA NATRYSKOWA

Kontrola erozji - hydrosiew i klej do hydrosiewu PAM jako natryskowa mata i zabezpieczenie przed erozją.

Powierzchniowy hydrosiew przeciwerozyjny.

 

Hydrauliczne produkty przeciwerozyjne

Natryskowe maty przeciwerozyjne zwane tymczasową stabilizacją to instalacje zastosowane w celu kontroli erozji gleby podczas budowy, do wykształcenia systemu korzeniowego darni. Nie są prowadzone po zakończeniu projektu, ulegając biodegradacji.

 

Na kolejnych stronach omówiona jest technologia natryskowa pozwalająca prawie całkowice wyeliminować niekontrolowany spływ gleby – EROZJA WODNA (WYMYWANIE) i utratę gleby przez działanie wiatru, czyli EROZJA WIETRZNA (PYLENIE).