+48 668050670 info@tgenvironment.com

KRZEMIANOWY DODATEK DOGLEBOWY

NASTĘPCA HYDROŻELU, ABSORBENT DOGLEBOWY ZWIĘKSZAJĄCY CHŁONNOŚĆ GLEBY

Green SNP w porównaniu do konkurencyjnych produktów

Na rynku jest wiele różnych produktów poprawiających retencję wody przez zwiekszenie pojemności wodnej gleby. Można je sklasyfikować w dwóch generalnych typach, rozróżnianych w zależności od pojemności sorpcyjnej w stosunku do ich własnej wagi.

Wysoce skoncentrowane polimery Superabsorbenty (SAP – Super Absorber Polymer).

Preparaty SAP charakteryzują się dużą chłonnością wody, kilkaset razy przekraczającą własną masę. Głównie składają się z wielkocząsteczkowych polimerów. Na rynku jest wiele różnych nazw towarowych tej grupy: hydrożel, aquażel, agrogel, itp.. Większość ich wykazuje podobną wydajność działania. W zależności od struktury chemicznej (polimery, usieciowane kopolimery: poliakrylany sodu, poliakrylany potasu, itd.), mają dłuższą / krótszą trwałość, większą / mniejszą chłonność wody, są mniej / bardziej wrażliwe na sól, itd. Punktem wyjściowym dla tych produktów było użycie ich, jako struktura chłonna w sanitarnych wyrobach chłonnych, np.: pieluchach niemowlęcych, pielucho majtkach, podpaskach higienicznych, itd.

Jaka jest główna zaleta tych produktów? – chłoną wodę i są tanie.

 

Produkty niskoefektywne

Te produkty są bardzo różne odnośnie ich natury i wydajności. Możliwe jest wyodrębnienie w tej grupie wielu indywidualnych klasyfikacji. Ich wspólnymi cechami charakterystycznymi są, iż muszą być zastosowane w dużej objętości i / lub za pomocą specjalistycznego sprzętu.

 1. Substancje organiczne, na przykład kompost lub torf. Są bardzo często używane do poprawienia zdolności zatrzymywania wody w glebie. Faktycznie ulepszają one strukturę gleby, lecz nie poprawiają jej pojemności wodnej. Rozkład substancja organicznym jest również bardzo szybki.
 2. Sproszkowane krzemiany, np. Zeolit, Bentonit (aktywowany sodą Montmorillonit). Dostarczają mikroskładników pokarmowych dla roślin. Znaczący efekt oszczędności wody można uzyskać jedynie w przypadku, gdy zmiesza się ich duże ilości z glebą.
 3. Kruszywa lekkie z otwartymi porami, takie jak: mające wulkaniczne pochodzenie pumeks i popiół lawowy, otrzymywany przez wypalanie pęczniejących glin – keramzyt, mielony gruz ceglany, czy pianki mineralne na bazie żywic, lub podobnych substancji. Wszystkie te produkty dają więcej efektu w napowietrzaniu gleby, niż oszczędność wody. Chłoną w makroporach wodę, ale ta woda nie jest dostępną dla roślin. Niektórzy producenci dostarczają mieszanek wyżej wspomnianych produktów razem z nawozami, np. keramzyt czy mieloną kamionkę, jako nośnik, razem z polimerowym superabsorbentem.

Główna zaleta tych produktów ? – Mają długotrwałe działenie (z wyjątkiem pianek), ale nie pełnią funkcji retencyjnej.

Do której kategorii pasuje Green SNP?

SNP nie pasuje do żadnej z wymienionych obu kategorii. Jest to zupełnie nowa kategoria produktu, opracowana na Universität für Bodenkultur w Wiedniu we współpracy z Institut für Botanik der Universität Salzburg i ciągle udoskonalana od 1995 roku.

SNP magazynuje wodę w porach glebowych wcześniej wypełnionych powietrzem.

Aby wyjaśnić zasadę działania SNP, należy przypomnieć, że absolutnie sucha gleba składa się ze stałych cząstek mineralnych i organiczno-mineralnych, między którymi znajdują się wypełnione powietrzem wolne przestrzenie – pory glebowe. SNP sprawia, że gleba zwiększa swoja porowatość kapilarną i w porach glebowych magazynowana jest woda wraz z substancjami odżywczymi.

 

 

Formuła SNP jest chroniona międzynarodowymi patentami. Łączy cechy obu kategorii, by wyeliminować ich wady i maksymalnie wydobyć korzyści. Rezultatem jest produkt, który składa się głównie naturalnych pyłów kamiennych (opartych na krzemianach), połączonych ze związkami węgla i włóknami celulozy.

SNP ma relatywnie wysoką zdolność chłonności wody w stosunku do własnej wagi. To trwały i wysoce skuteczny produkt, który łatwo można zutylizować.

SNP jest pozbawiony następujących wad (analizy porównawczej dokonano przy zastosowaniu na luźnych glebach piaskowych):

Wady Superabsorbentów (potocznie hydrożel-u):

 

 • Produkty te są wysoce skoncentrowane i dlatego aplikuje się je w bardzo małej ilości. Bardzo trudno jednorodnie rozłożyć, albo wmieszać w glebę taki materiał. Skutkiem jest, miejscowo zbyt wysoka koncentracja produktu, a na innych obszarach jego brak.
 • Powiększanie się nawet małych kryształków może spowodować niestałość w glebie. Powodem dla tej niestabilności jest wysokie wysycenie wodą gleby, połączone z dużymi porami powietrznymi spowodowanymi przez rozprężanie się superabsorbentów.
 • Czasami w strefie korzeniowej roślin mogą wystąpić warunki beztlenowe.
 • Superabsorbenty rozprężają się od kilkudziesięciu do kilkusetkrotnie i podnoszą ciśnienie kapilarne wewnątrz kryształków, chłonąc wilgoć z otoczenia. W sytuacji niedoboru wody, są konkurencyjne dla roślin. Zamiast dostarczać roślinom wodę, absorbują ją z korzeni.
 • Z powodu opisanego powyżej rozprężania się kryształków, mają one tendencję do przemieszczania się w górę, w kierunku powierzchni. Aby uzyskać lepszą wydajność tych produktów, powinny być rozkładane w głębszych warstwach gleby.
 • Kryształy, pozostające na powierzchni, mogą uczynić ją śliską.
 • Mają wysoki wolumen pojemności wodnej, lecz niedostępnej dla roślin. Badania naukowe dowodzą, że superabsorbenty dodane do zwiększają jej zdolności retencyjne gleby w zakresie pF 0 do 2.2 [Leciejewski  2009]. Oznacza to, że istotnie hydrożel zatrzymuje w glebie wodę grawitacyjną, ale nie jest ona w pełni dostępna dla roślin z powodu opisanego powyżej, silnego wiązania wody siłami cząsteczkowymi przez hydrożel [Paluszek, Żembrowski 2007].
 • Są niestabilne przy wystawieniu ich na działanie różnych soli, lub jonów metali. Woda z zawartością nawozów mineralnych zmniejszyć pojemność wodną superabsorbentów od 50 do 70% [Paluszek 2010].
 • W niektórych regionach świata są traktowane bardzo sceptycznie. Wynika to z opinii o częściowej toksyczności (dla roślin, lub ludzi), ponieważ zawarte w nich monomery, nawet w bardzo małych ilościach są rakotwórcze.
 • W niektórych produktach, po każdym cyklu wysuszenia/nasycenia wodą radykalnie spada pojemność sorbcyjna. We wszystkich polimerowych super absorbentach pojemność spada z każdym cyklem, aż do biodegradacji.
 • Z powodu struktury chemicznej mają zredukowaną trwałość. Polimery ulegają biodegradacji po 2-5 latach. Niektóre hydrożele ulegają rozpadowi w drugim roku od aplikacji, a wystawione na działanie promieniu UV, rozpadają się w cięgu kilku tygodni [Paluszek 2010].

 

Wady produktów niskoefektywnych:

 

Mają bardzo małą pojemność wodną. Są powszechne i często używane do użyźniania gleby ze względu na różne inne funkcje (dostarczają mikroodżywek, napowietrzają, budują strukturę i stabilizują glebę, itd.), ale:

 • By osiągnąć rozsądne efekty oszczędności wody, musi zostać użyta duża ilość materiału.
 • Skutkiem są wysokie koszty transportu i relatywnie duży wysiłek włożony w rozmieszanie z glebą.
 • W niektórych przypadkach trudno zastosować je już po obsiewie, jeżeli zostało zrobione sadzenie, lub na obszarach poddawanych rekultywacji
 • Nie cała zmagazynowana woda jest dostępna dla roślin.
 • Materiały organiczne szybko ulegają rozkładowi, szczególnie na gorących i suchych obszarach.
 • Przy stosowaniu np. pian, jest konieczne użycie specjalnego wyposażenia.

 

 

PRZYKŁAD 1

NIenasycony Green SNP to granulki średnicy średnicy 1-5mm

Green SNP to granulki średnicy wielkości 1-5mm

PRZYKŁAD 2

Nasycony wodą SNP tak jak hydrożel magazynuje wodę.

Nasycony wodą Green SNP

 

Zalety Green SNP w porównaniu z konkurencyjnymi produktami:

W pierwszym rzędzie, Green SNP został opracowany dla dobrze napowietrzonych gleb o luźnym układzie – np. piaszczystych. Takie gleby mają wystarczającą objętość makroporów, by zostać napełnione dodatkową wodą. Gleby gliniaste o małej porowatości, mają zwykle dobrą pojemność wodną.

Green SNP jest skuteczny w każdym rodzaju gleb, choć największy efekt retencji wody może zostać osiągnięty w strefach korzeniowych, opartych na luźnym piasku, keramzycie, kruszywie wulkanicznym, czy podobnych kamiennych podłożach.

Zmiana chłonności wody wpływa na rozwój systemu korzeniowego w luźnych glebach.

Efekt zmiany chłonności wody na system korzeniowy trawy w piaszczystej glebie .

KORZYŚCI:

 • Green SNP jest pozbawiony wymienionych wyżej wad superabsorbentów i tanich produktów.
 • Green SNP to granulat o średnicy 1-5(3)mm. Dzięki temu łatwo go aplikować, ponieważ może być rozsiewany tak jak nawozy mineralne. Zalecane dawki nie stanowią problemów w transportu, rozścielaniu, czy w mieszaniu z glebą.
 • Szybko wchłania wodę. Po pierwszym kontakcie z wodą, Green SNP szybko dzieli się na podstawowe cząstki , które automatycznie wypełniają pory powietrzne gleby. Oryginalne cząsteczki są tak małe, że 100% materiału, bez żadnych strat, może skutecznie gromadzić wodę w porach powietrznych gleby. Inne produkty retencji wody, aby rozpocząć absorpcję wody, potrzebują od 6 do 24 godzin lub więcej.
 • Jak już zostało wyspecyfikowane, Green SNP absorbuje wodę natychmiast – bez opóźnienia, więc nawet małe ilości wody, które kapią na glebę, mogą zostać zgromadzone i dostarczone roślinom.
 • SNP magazynuje wodę w formie dostępnej dla roślin (głównie w zakresie pF* pomiędzy 2,5 do 4,0). Tym samym wszystkie rozpuszczone w wodzie minerały także stają się dostępne dla roślin.
 • Rośliny będą w stanach przeżyć dłuższe okresy między nawadnianiem. Green SNP utrzymuje odpowiednie napięcie powierzchniowe wody, pozwalając na uwolnienie się wilgoci w stałym tempie, takim jak wysycha otaczająca gleba. Inne produkty poprawiające retencję, oddają wodę bardzo szybko, wskutek zachodzenia zjawisk kapilarnych podczas wysychania gleby.
 • Nie powoduje zbyt dużego wysycenia gleby wodą. Gdy pojemność wodna jest osiągnięta, woda przesącza się przez glebę w tempie jej oryginalnego składu. Green SNP utrzymuje przestrzeń powietrzną porów, w ten sposób zachowując przewodnictwo hydrauliczne gleby.
 • Produkt jest trwały i powoduje długotrwałe efekty – oszczędności wody i nawozów, głębokie i silne ukorzenienie i zdrowe rośliny.
 • Dzięki redukcji nawadniania, ogranicza nawożenie, oraz stosowanie wypłukiwanych wcześniej herbicydów i pestycydów. Wszystkie produkty rozpuszczalne w wodzie są zatrzymywane się w strefie korzeniowej na dłuższy okres czasu, przyczyniając się do efektywniejszego stosowania.Ponadto z korzyścią dla środowiska ograniczone zostanie wypłukiwanie chemii rolniczej do systemów wodnych.
 • Ilość cykli osuszania/absorpcji nie ma wpływu na trwałość i wydajność Green SNP.